Podzielona płatność – split payment od 1 września 2019 – najważniejsze

podzielony vat

Podzielona płatność – split payment od 1 września 2019 – najważniejsze

Od września 2019 r. MF planuje wprowadzić nowe przepisy do ustawy o VAT, w których ma nastąpić obowiązek stosowania mechanizmu podzielonej płatności w niektórych sektorach gospodarki, których przedmiotem handlu są:

  • maszyny i urządzenia elektryczne, ich części i akcesoria oraz urządzenia elektryczne i ich części i akcesoria
  • części i akcesoria do pojazdów silnikowych
  • węgiel i produkty węglowe

Split payment zamiast odwrotnego obciążenia

MF w projekcie ustawy o zmianie ustawy o VAT oraz niektórych innych ustaw (z dnia 14 maja 2019 r.) zakłada, że obligatoryjna forma mechanizmu podzielonej płatności (MPP) będzie stosowana w odniesieniu do dostaw towarów i świadczenia usług, które zasadniczo objęte są obecnie reżimem odwrotnego obciążenia oraz dotychczasowym zakresem odpowiedzialności podatkowej, czyli obejmie towary i usługi wymienione obecnie w załączniku nr 11, 13 i 14 ustawy o VAT.

Szczegółowy wykaz towarów i usług objęty obowiązkowym MPP będzie zawierał nowy załącznik nr 15 do ustawy o VAT.

Transakcje powyżej 15 tys. zł PLN

Split payment dotyczył będzie wyłącznie płatności powyżej 15 tys. zł. Dotknie branże określone w ustawie jako podmioty „narażone na wyłudzenia skarbowe”. Chodzi o takie sektory gospodarki jak stal, złom, sprzęt elektroniczny, złoto, metale nieżelazne, paliwa i tworzywa sztuczne. Sektory te są w Polsce zasadniczo objęte mechanizmem odwrotnego obciążenia oraz odpowiedzialnością solidarną.

Przyjęta wartość 15.000 zł jest zbieżna z limitem transakcji wskazanym w art. 19 Prawa przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r. poz. 646 ze zm.), czyli limitem, po przekroczeniu którego przedsiębiorcy są obowiązani do dokonania płatności za daną transakcję za pośrednictwem rachunku bankowego.

Nowe oznaczenia na fakturze VAT

Nowe brzmienia art. 106e ust. 1 pkt 18 ustawy o VAT polegającą na dodaniu informacji, jakie powinna zawierać faktura, specjalnego oznaczenia w postaci zapisu „mechanizm podzielonej płatności”. Obowiązek zamieszczenia przedmiotowej informacji będzie dotyczył wyłącznie faktur dokumentujących transakcje dokonane pomiędzy podatnikami, których jednorazowa wartość, bez względu na liczbę wynikających z nich płatności, przekracza 15 tys. zł lub równowartość tej kwoty i obejmujących towary lub usługi wymienione w dodawanym do ustawy o VAT załączniku nr 15.

Ponadto w art. 108a ustawy o VAT planuje się wprowadzić ust. 1b nakazujący podatnikowi, który jest obowiązany do wystawiania faktur oznaczonych „mechanizm podzielonej płatności”, przyjęcie płatności wynikających z takiej faktury w mechanizmie podzielonej płatności. Zapis ten ma na celu wyeliminowanie przypadków omijania wprowadzanych rozwiązań przykładowo poprzez stosowanie przez wystawcę tych faktur rachunków prywatnych do rozliczeń transakcji objętych obowiązkiem stosowania tego mechanizmu.

Zapłaty z rachunku VAT

Proponuje się, aby środki zgromadzone na rachunku VAT podatnik mógł przeznaczyć nie tylko na:

  • zapłatę zobowiązania w podatku VAT,
  • zapłatę podatku dochodowego od osób prawnych, podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku akcyzowego,
  • należności celnych oraz składek ZUS (zmiany w art. 62b ust. 2 Prawa bankowego – Dz. U. z 2018 r. poz. 2187 ze zm.).
  • rozszerzenie egzekucji z rachunku VAT również na inne należności.

Projekt przewiduje również zmianę w art. 108a ust. 3a-3b ustawy o VAT, polegającą na możliwości wprowadzenia dokonywania jednym przelewem zapłaty za więcej niż jedną fakturę. W takim przelewie będzie musiał obejmować wszystkie faktury otrzymane przez podatnika w danym okresie od jednego dostawcy i zawierać całą kwotę VAT wykazanego na tych fakturach. Okres ten nie będzie mógł być krótszy niż jeden dzień i dłuższy niż jeden miesiąc.

Nie tylko dla polskich podatników split payment – podzielona płatność

Obowiązkową metodą podzielonej płatności ma być objęci nie tylko polscy podatnicy, ale również podmioty niemające siedziby w Polsce, jednakże obowiązane do rozliczenia VAT od towarów (usług) objętych MPP. W związku z tym podmioty zagraniczne będą obowiązane do posiadania rachunku rozliczeniowego oraz rachunku VAT prowadzonego w oparciu o przepisy polskiego Prawa bankowego.