RODO

Czym jest RODO?

RODO – ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (z angielskiego GDPR) wchodzi w życie na obszarze Unii Europejskiej z dniem 25 maja 2018 roku. Rozporządzenie reguluje sposób przetwarzania danych, czyli dokonywania wszelkich operacji na danych osobowych, tj. między innymi zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, przeglądanie, ale również usuwanie. Korzystając z FVonline.pl, możesz być pewien, że dane Twoich kontrahentów są bezpieczne, a Ty spełniasz wymogi RODO.

Czym są dane osobowe?

Dane osobowe to wszelkie informacje o osobach fizycznych, pozwalające na bezpośrednie lub pośrednie zweryfikowanie danej osoby. Do danych osobowych zaliczamy między innymi imię i nazwisko, adres email, PESEL, IP, ale również szczególne kategorie danych, dotyczące pochodzenia etnicznego czy również przynależności do związków zawodowych.

Czy potrzebujesz zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia transakcji?

Realizując zamówienie na rzecz kontrahenta, nie musisz pytać o dodatkową zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Podstawą przetwarzania jego danych jest zawarta między Wami umowa. Umowa nie musi zostać spisana, wystarczą jednoznaczne oświadczenia woli obu stron – ze strony nabywcy może to być odpowiedź na przedstawioną mu ofertę handlową, czyli, na przykład, wypełnienie formularza zamówienia w sklepie internetowym oraz kliknięcie przycisku “Kupuję”. Przy pozyskiwaniu danych klienta nie zapomnij jednak o obowiązku poinformowania go o tym, kto, w jakim celu i jak długo będzie jego dane przetwarzał.

Czy dane, które wprowadzam do systemu są bezpieczne i przetwarzane zgodnie z RODO?

Dane wprowadzone do systemu są bezpiecznie przechowywane na serwerach znajdujących się w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, należących do firmy OVH. Pracownicy Działu Obsługi Klienta Devpark sp. z o. o. nie mają bezpośredniego dostępu do danych, które powierzasz FVonline.pl, chyba że sam udzielisz na to dodatkowej, limitowanej czasowo zgody. Wszyscy pracownicy są również upoważnieni do przetwarzania danych osobowych oraz zobowiązani do zachowania poufności wynikającej z podpisanej z Devpark sp. z o. o. umowy.

Czy FVonline.pl administruje dane, które wprowadzam do systemu?

Wprowadzając dane swoich kontrahentów do systemu FVonline.pl, powierzasz firmie Devpark sp. z o. o. przetwarzanie danych osobowych w imieniu Administratora. Devpark nie jest więc Administratorem Danych, a Podmiotem Przetwarzającym. Ze względu na powierzenie przetwarzania danych, którymi administrujesz, powinieneś podpisać z nami Umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Jak mogę podpisać z FVonline.pl - Devpark sp. o.o. umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych?

Umowę powierzenia przetwarzania obecnie podpisujemy w wersji papierowej, gdyż w świetle obecnego prawa nie jest możliwe jej zawarcie drogą elektroniczną.

Czy mogę wpłynąć na zwiększenie bezpieczeństwa danych, które przechowuję w FVonline.pl?

  • Rejestrując się w systemie wprowadź hasło, które poza literami będzie zawierać cyfry i małe i duże znaki specjalne. Pamiętaj, że te dane powinny być tajne, nie zapisuj ich nigdzie i nie ujawniaj ich nikomu;
  • Loguj się do systemu zawsze ze strony https://faktury.fvonline.pl – sprawdź, czy adres na stronie logowania zaczyna się od przedrostka https, oznaczającego protokół, odpowiadający za bezpieczeństwo połączenia;
  • Przy logowaniu do systemu faktury.fvonline.pl korzystaj tylko z zaufanych komputerów i urządzeń mobilnych;
  • Regularnie zmieniaj swoje hasło dostępu z pozycji profilu użytkownika;
  • Po zakończeniu pracy w systemie pamiętaj, by do wylogowania się użyć przycisku „Wyloguj”.